Хронологии и царе III (статия 15)

 

Хронологията на царете на Юда и Израел може да бъде разделена на три периода с ясно определени граници. Първият период започва със смъртта на Соломон и възкачването на Ровоам на юг (Юда) и Еровоам на север (Израел). Той завършва със смъртта на Охозия от Юда и Йорам от Израел, и двамата убити от Иуй при едно и също обстоятелство (4 Царе 9:24-27). 

Вторият период започва от момента, в който Иуй заема престола на Севера, а Готолия узурпира юга. Края на този втори период е разрушаването на северната столица Самария, който е внимателно датиран в 4 Царе 18:10: „ . . . в шестата година на Езекия, която бе деветата година на Израилевия цар Осия, Самария бе превзета.“ 

Третият период започва с разрушаването на Самария, и края на Северното царство Израел, и проследява историята на Юда, Южното царство, до разрушаването на неговата столица, Ерусалим. 

Основен принцип при тълкуването на хронологическите данни в книгата на Царете е този: Годините на юдовите царе са абсолютни, докато тези на Израилевите царе са относителни. Това ще рече, че Ровоам е царувал 17 години, Авия 3, а Аса 41. Тези периоди са абсолютни и консервативни, така че общия брой години е 61. Това означава, че Ровоам е умрял в средата на Ровоамовата 17 година и Авиевата нулева година, или вероятно Ровоамовата неброена 18-та и Авиевата първа. По подобен начин, годината, когато Авия умира е неговата трета година, и нулевата година на Аса. По този начин би могло да е възможно да се възстанови хронологията за периода на царете, използвайки единствено юдовата хронология. Има, обаче, някои други усложнения, които се намесват. 

Теологически, както видяхме в ранните статии в тази поредица, основната хронология винаги е свързана с родословието на Месиановото потомство. Понеже това родословие протича през юдовите царе, а не през Израилевите, хронологията е обвързана с Юда, а не с Израел. 

Като контраст, годините на Израилевите царе са относителни спрямо тези на Юда. Царуванията на Израилевите царе са дадени в календарни години, а не в хронологически, по-прост и по-малко технически начин на броене. Така, Еровоам царувал 22 години, Надав царувал 2 години, а Вааса 24 години. Общият сбор тук не е 48, обаче, а 46. Годината, когато Еровоам умира била неговата 22-ра година на управление, но тя е била също и първата година на Надав. По подобен начин, годината, когато Надав умира била неговата втора година, но също и първата година на Вааса. 

В резюме, царуванията на северните Израилеви царе са дадени в истински календарни години, защото те не са част от основната хронология. Царуванията на южните Юдови царе са дадени в технически хронологически години, показвайки отново част от коренно теологическото значение на хронологията на Библията. 

За да покажем нуждата от това разграничение, можем да разгледаме 3 Царе 15:25 и 33. Стих 25 казва, че: „А във втората година на Юдовия цар Аса, над Израиля се възцари Надав Еровоамовия син, и царува над Израиля две години.“ Но стих 33 казва, че: „В третата година на Юдовия цар Аса се възцари в Терса Вааса Ахиевият син над целия Израил.“ Това, означава, че двете години на Надав са само две частични години. Неговата първа година била втората година на Аса, а неговата втора година била 3-та година на Аса. 

Същото нещо виждаме в 3 Царе 16:8 и 10. Стих 8 казва, че Ила става цар на Израел в 26-та година на Аса и царувал 2 години. Стих 10 казва, че Зимрий става цар на Израел през 27-та година на Аса. Иловата втора година е също първата година на Зимрий. 

Като контраст вижте 3 Царе 15:1-2 и 9. Първите стихове казват, че: „В осемнадесетата година от царуването на Еровоама . . . Авия се възцари над Юда; и царува три години.“ Стих 9 казва, че: „Аса се възцари над Юда в двадесетата година на Израилевия цар Еровоам.“ (Това е сложно, затова препашете слабините на мислите си.) 

Ако кажем, че първата година на Аса е 20-та година на Еровоам, тогава втората година на Аса е 21-та година на Еровоам. Еровоам царувал 22 години (3 Царе 14:20). Затова, третата година на Аса би била 22-та година на Еровоам. Тай като Надав станал цар през същата година, Надав е станал цар в третата година на Аса. Но в същност, Надав станал цар през втората година на Аса. Това означава, че първата година на Аса е 21-та година на Еровоам. 

Но ние току що четохме в 3 Царе 15:9, че Аса става цар в 20-та година на Еровоам, не през неговата двадесет и първа година. Правилно, но сега става ясно, че поради хронологически причини, годината, през която Аса става цар е неговата нулева година, понеже тази година вече е дадена на неговия предшественик, Авия. Авия царува през първата част на тази година, а Аса през втората, но цялата година е дадена на Авия. Това е начина, по който се отчита хронологията на Юдовите царе. 

За обобщение, разликата е тази: Когато четем за царуване на Юдов цар траещо 4 години, това означава, че 4 години от хронологита са били дадени на него, и няма хронологическо препокриване с друг юдов цар. Когато четем за царуване на Израилев цар траело 4 години, това означава, че той е царувал за четири години от хронологията, но неговата първа и последна години са също включени в царуванията на неговия предшественик и наследник. 

Разбира се, Месията дошъл от родословието на юдовите царе, и това е обяснението за централната роля на юдовата хронология. Свещениците знаели важността на хронологията, тъй като те знаели, че една внимателна хронология е била поддържана от сътворението. Вероятно свещениците били тези, които записвали годините на Юдовите царе. 

Авия станал цар в годината, когато Ровоам умрял. Някой – предполагам свещениците – решил, че тази година трябва да се припише или на Ровоам, или на Авия. Първата година на Авия била 20-та година на Еровоам. Дали Ровоам е умрял в началото на годината, така че годината е дадена на Авия? Или Ровоам е умрял към края на своята собствена 17-та година, и дали Авия е запълнил края на тази година като своя нулева година? Ние не знаем. Знаем, обаче, че някой е взел решението да припише една година като Ровоамовата 17, а следващата като първа година на Авия. 

В случая с царете на Израел, такова решение не е било необходимо. Еровоам умрял по време на своята 22-ра година и Надав започнал да царува. Тази година е 22-ра на Еровоам и първа на Надав. По подобен начин Надав умрял в своята втора година, и Вааса започвал да царува. Тази година е втората на Надав и първата на Вааса. 

Нека, в заключение, да повторя позиция, която изразих по-горе, а именно: Първите няколко царувания в Юда и Израел установяват разликата в хронологията. По-късно, има усложнения, които ще трябва да прегледаме подробно, когато стигнем до тях.

 

Превод от английски език: Радослава Петкова


 

Йорам от Юда (Хронологии и Царе Х) (статия 21)
Ахав и Асирия - Хронологии и царе VІІІ (статия 20)
Асирийският епонимен канон - Хронологии и царе VII (статия 19)
Църквата на Остатъка - Хронологии и царе VI (статия 18)
Свидетелство от двама свидетели - Хронологии и царе V (статия 17)

Категории: Апологетика, Образование, Държава