Хронологията на Ездра и Неемия - първа част (статия 8)

В нашето изследване на Библейската хронология достигнахме до книгите на Ездра и Неемия, които осигуряват хронологична информация за периода след завръщането на Израел от плен – Възстановителният период от Старозаветната история. Въпросът, който отправяме в тази статия е: дали Артаксерксът  от тези книги е един и същ човек с Дарий, въпрос, на който ще отговорим положително, противно на съвременното становище. 

Преди да навлезем във въпроса, ще е от помощ да разгледаме действителното съдържание на тези две книги. Важен въпрос е дали Ездра и Неемия са една книга, която е била разделена на две? Някои сведения от древния свят, като тези в Талмуда, посочват, че Ездра и Неемия са били първоначално една книга наречена Ездра. 

Всъщност, всяка книга може да бъде самостоятелна, но и двете имат една и съща цялостна структура и схематично изложение, така че са като близнаци. Ездра се занимава със святостта на светилището, докато Неемия се занимава със святостта в обществото. Ездра се фокусира върху Храма и неговите етични граници; Неемия се фокусира върху града и неговата физическа граница (стената). 

И двете книги имат едно и също схематично изложение. Всяка от книгите започва с декрет на определения от Бога суверен, декрет, който разрешава възстановяването на Божието царство (Ездр. 1-3; Неем. 1:1-2:16). Във всяка книга това е последвано от време на опозиция, когато враговете се опитват да предотвратят възстановяването на Храма (Ездра) и на стената (Неемия), но във всяка книга Божият народ излиза победител и проектът е завършен (Ездр. 4:1-6:15; Неем. 2:17-6:19). 

След завършването на проекта, има официално подновяване на завета, и свързани с него събития. В Ездра, заветното подновяване е последвано от завръщането на Ездра в Ерусалим, който носи сребро и злато, дарени от Вавилонската област за Храма (Ездра 6:16-8:36). В Неемия, подновяването на завета е придружено от реорганизация на народа и на техните водачи (Неем. 7:1-13:3). 

Всъщност, всеки път, когато заветът се подновява официално в Стария Завет, веднага следва падение в грях. Първият пример за този модел се вижда в Битие 2-3, следващия в Битие 9, виждаме друг пример в Битие 15-16, отново в Изход 24, 32, отново в Левит 9-10, отново във 2 Царе 7-11, и отново в Ездра и Неемия. „Падението и обновлението“ в двете книги се отнася за греха на смесените бракове, греха на Ситовите потомци преди Потопа (Бит. 6; Ездр. 9-10; Неем. 13:4-31). 

Хронологическият проблем 

Хронологическият проблем в Ездра и Неемия се свежда до това: От една страна, споменатите имена в тези две книги ни води до заключението, че всички събития в тях се случват при царуването на Дарий; докато от друга страна, текстът нарича Персийския император, по чийто време живеят Ездра и Неемия – „Артаксеркс“, а Артаксеркс І (Артаксеркс Лонгиманус) е царувал много години след Дарий. Можем да разрешим този проблем по един от следните два начина: Първият е да изопачим информацията в именните списъци, в двете книги, за да я направим удобна на целите си – този подход е масовият днес – той ни дава дълга хронология за Ездра. Другият начин да разрешим проблема е да твърдим, че „Артаксеркс“ в Ездра и Неемия е просто друго име за Дарий, което ни дава кратка хронология. Дългата хронология е установения възглед днес сред невярващите и евангелските коментатори. Кратката хронология винаги е била предпочитана от Библейските хронолози. 

Понеже това е сложна материя за обсъждане, да не говорим за разрешаване, ще отделим повече от една статия за да я разгледаме. В тази статия ще започнем с преглед на вътрешните сведения в Ездра и Неемия, сведения, които сочат ясно към кратка хронология. По-късно ще разгледаме аргументите срещу кратката хронология, като прегледаме имената на персийските монарси така, както са дадени в Ездра, Неемия и Естир. 

Неемия и Мардохей 

В Ездра 1-2 четем, че веднага след декрета на Кир (536 г. пр. Хр.) група изгнаници се завръщат от Вавилон, за да започнат работата върху Господния Храм. Между тях били „Зоровавел, Исус, Неемия, Сараия, Реелия, Мардохея.“ Кой е този Неемия, който се е завърнал с първата група изгнаници? Повечето коментатори твърдят, че той не може да е същия като Неемия, който е написал едноименната книга, защото книгата Неемия е писана 100 години по-късно от Ездра, а това означава, че ако споменатият в Ездра Неемия е едно и също лице с пророка, когато книгата е писана от него, той трябва да е доста над 100 годишен. Трябва да попитаме: правилно ли е това тълкуване? Опитвал ли се е Ездра да обърка своите читатели като споменава някой друг Неемия в Ездра 2:2? Още повече, опитвал ли се е самият Неемия да ни обърка, когато споменава някой „друг“ Неемия в Неемия 7:7? 

Ако погледнем към Неемия 3:16 четем за „Неемия, Азвуковият син, началник на половината окръг Вет-Сур.“ Очевидно споменатият Неемия в Неемия 3:16 е друг Неемия, и ето за що ни е казано кой е неговия баща. Неемия внимателно разграничава този Неемия –  управителят, от себе си. Със сигурност той трябва да е направил същото в Неемия 7:7, ако този Неемия е бил някой друг, а не той самия. 

Трябва да приемем, че Библейските писатели са се опитвали да ни дадат сведения, а не да ни объркат. Сведенията за „Неемия“ в Ездра 2:2 и в Неемия 7:7 трябва да се приемат като силно доказателство, че кратката хронология е правилна. Неемия се върнал с изгнаниците и присъствал при първото построяване на олтара при Исус и Зоровавел. По някое време след това той се върнал в Персия за да служи на цар Дарий (Артаксеркс). 

Забележете също, че Мардохей е споменат в Ездра 2:2 и Неемия 7:7. При отсъствието на някакво друго тълкуване, трябва да приемем, че това е същия Мардохей, великият и прочут Мардохей от Естир 10:3. Това идентифициране трябва да съкрати хронологията, що се касае до книгата на Естир, и дори изглежда, че идентифицира Естировия Асуир като Дарий. (За възможно странично сведение, виж Неемия 2:6). 

Неемия 10 и 12 

В Неемия 10 ни е даден списък на свещениците и Левитите, които подписали документа на заветното подновяване, изготвен от Неемия (Неем. 9:38). Имената в този списък са идентични с онези хора, които се завърнали в Ерусалим по времето на Кировия декрет. Ако дългата хронология е вярна, щеше да има 91-годишна празнина между тези две събития. Според кратката хронология, има само около 34 години между двете събития. 

От осемте левита, които са споменати като завърнали се със Зоровавел, 5 са споменати като подписали завета с Неемия. От 22-та свещеника, които се завърнали със Зоровавел, 15 подписали завета с Неемия. Напълно естествено е 20 от 30 души, които се завърнали със Зоровавел през първата годинанна Кир да бъдат все още живи 34 години по-късно. Не е трудно да предполагаме, че са живи 91 години по-късно, ако приемем дългата хронология. 

Съвременните коментатори заобикалят този проблем като казват, че имената в Неемия 10 гл. са семейни имена, а не лични. Т.е., те са имената на свещеническите родове, живеещи по времето на Зоровавел, а не имена на индивидуални личности. Това е напълно произволно твърдение без никакво основание в текста. Първо, много от имената в Неемия 10:1-27 отговарят на личните имена, открити в Неемия 3. Второ, ако се имат предвид семейните имена или имената на свещеническите родове, тогава двата списъка трябва да бъдат идентични, а те не са. Разбира се, ако е доказан факт, че Артаксеркс от Неемия е Артаксеркс Лонгиманус, тогава такова обяснение на Неемия 10 става необходимо, но както се опитваме да покажем, има добри основание да предполагаме, че Артаксеркс от Неемия е в същност Дарий. Затова, Неемия 10 гл. може да се чете без да я изопачаваме излишно с принудителни тълкувания.

(следва продължение) 

 

Превод от английски език: Радослава Петкова


 

Йорам от Юда (Хронологии и Царе Х) (статия 21)
Ахав и Асирия - Хронологии и царе VІІІ (статия 20)
Асирийският епонимен канон - Хронологии и царе VII (статия 19)
Църквата на Остатъка - Хронологии и царе VI (статия 18)
Свидетелство от двама свидетели - Хронологии и царе V (статия 17)

Категории: Апологетика, Образование