Какво представлява Евангелието?

Въведение

Божията блага вест - Евангелието - е най-доброто и важно нещо, което някога ще чуете. Намира се перманентно записано в Божието Слово - Библията. Библията е крайният авторитет относно Божиите новини за нас, и към нея би трябвало да се обръщате, за да проверявате думите на хората за Бог и за да разбирате Неговите взаимоотношения с човека.

Съществуват много начини, по които може да се обобщи Евангелието. Единият от тях е чрез следните стихове: „Защото отплатата, която дава грехът, е смърт, а Божият дар е вечен живот в името на Исус Христос, нашия Господ.“ (Римляни 6:23). Както и: „Защото Бог толкова много обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всеки, който вярва в Него, да не погине, а да има вечен живот.“ (Йоан 3:16). Тези два стиха обрисуват цялата история и са достатъчно прости, така че да ги разбере и дете. Нужно обаче е да знаете повече подробности, за да развиете разбирането си в дълбочина, по отношение на Божията Блага вест. Тази статия предлага такива подробности, използвайки система от седем точки. Седемте точки са тези:

1.Непрестанно благославяни сме от любящ Създател

2.Тъй като сме неблагодарни създания, ние се бунтуваме против Него

3.Следователно, всички ни очаква справедливо осъждение

4.Но Бог е сключил Завет на Благодат.

5.Христос извърши спасение за грешниците

6.За да бъдем спасени трябва да се покаем и да повярваме

7.Онези, които биват спасени водят нов живот

Тези вести не са само добри, но и належащи. Отговорът ви е въпрос на вечен живот и смърт. Моля прочетете тази статия внимателно и сериозно - и размислете къде стоите пред Бог. Тези, които отхвърлят или пренебрегват Божията добра вест само допълнително се отчуждават от Бога. Тези, които я приемат радостно и се доверяват на Христос ще открият, че това е най-хубавото нещо, което някога им се е - или би могло -  да им се случи.

Любящият Създател непрестанно ни благославя

Живият и истинен Бог създаде всички неща, чрез мощта на думите Си и всичко беше много добро. Човекът е създаден, за да познава, да се радва и да служи на Бога в любяща зависимост. Първоначално, човекът е морално праведен, подчиняващ се на Божията съвършена воля. Макар че човешката раса се е извърнала от Създателя, Бог продължава да ни благославя с добри дарове - като слънчева светлина, реколта, семейства, израстване в познание и т.н. Даде ни закона Си за наше добро - за да донесе любов и справедливост между хората, за да ни помогне да надмогнем страха, безсилието и провала, и за да ни научи как правилно да славим Него. Най-накрая, Бог дори изпрати собствения Си Син в света, тъй че хората да могат да се радват на нов, преизобилен и вечен живот чрез Него.

Като неблагодарни създания, ние се бунтуваме против Него

В егоистично неподчинение на Божията воля, ние последвахме нашите собствени пътища и се престорихме, че сами сме си богове. Заменихме Божието Слово с нашата собствена мъдрост, бидейки управлявани от грешния господар. Притежаваме лошо сърце управляващо отношението ни към Бога и човека - водещо до омраза, несправедливост, безсилие, отчуждение, хаос и морално поражение. Живели сме, изпълнени с неблагодарност към Бога. Всеки от нас по свой собствени начин, през целия си живот, дали чрез пасивно безразличие или открито неподчинение спрямо Божията воля, е нарушавал Божиите заповеди. Не спазваме Неговите изисквания и вършим това, което Той забранява. Далеч от това да бъдем безупречни или поне добри, всички сме намерени за виновни пред Бога. Това, което смятаме в себе си за най-добро, си остава омърсено в очите на Бога. Далеч сме от това да притежаваме автономен духовен живот - ние сме мъртви в греховете си.

Следователно, всички ни очаква справедливо осъждение

За да бъде верен в светостта Си, Бог не може да допусне в присъствието Си нечистота. За да бъде верен на Словото Си и за да отчете личния ни избор, Той не може да се престори, че не сме пренебрегнали и престъпили закона Му. Тъй като беззаконието е, по дефиниция, противно на Божието естество, нашите грехове ни отделят от Него. Божият гняв и проклятие със сигурност ще бъдат изразени против всички грешници в този живот и в следващия. Те ще бъдат вечно отделено от Него и ще пострадат от вечното наказание - последната смърт.

Но Бог направи Завет на Благодат

В милостта си към незаслужаващите грешници, Бог установи връзка между Себе Си и онези, които вярват и Му се подчиняват като Негов народ - завет на благодат. Това бе суверенно наложена, едностранна, и все пак напълно милостива, транзакция, в която Бог встъпи за незаслужена полза на грешните хора. Тя произтича от Неговата милост и доброта. Целта ѝ бе Той да стане наш Бог и ние да бъдем Негов народ. В завета на благодат, Бог обеща вечно спасение за грешниците. С ненарушима клетва, Бог обвърза Себе си към това спасително слово на обещание. Постановленията на Божието обещание бяха прогресивно разкривани в различни завети през цялата история. Всяко постановление сочеше към Исус Христос, идващият Спасител. Съобразно развиващото се очакване на Стария Завет, точно Бог беше този, който дойде да спаси народа Си. Исус беше божествения Месия (Христосът), Божият вечен Син. Бидейки от едно естество и равен на Отеца, Той стана човек, като прие върху Себе Си плът, така че божественото и човешкото естество бяха неразделно обединени в една личност. Като Бог-човек, Исус Христос бе перфектният Посредник между Бога и хората, по този начин изпълнявайки Божието заветно обещания за спасение. Божието обещание не е отправено само към индивидите, но и към семействата и дори нациите. Неговият милостив призив към спасение създава „народ“ или общност, които да бъдат Негови. През вековете (без значение от расата, пола, националността, т.н.), вярващите съставляват един обединен Божи народ - Църквата.

Христос извърши спасението за грешниците

Бог обича онези, които заслужават единствено Неговия гняв. Той изпрати Синът Си, Исус Христос, в света, за да живее съвършен живот и да умре като заместителна жертва за народа Си, поемайки тяхното осъждение върху Себе Си. Смъртта на Христос бе дело на покорство и съвършено изкупление за греховете на избраните Му. Той се подчини на изискванията на Закона и пое наказанието на Закона. Исус укроти гнева на Бога спрямо нас, помирявайки ни с Бог в Себе Си. Кръвта на Исус е изкупителната цена, която ни освобождава от робството, плаща цената на прошката ни и пречиства нечистотата ни. Дарява ни нов живот като ни дава нови сърца. Христос извършва цялостно спасение, като ни освобождава от последиците на греха във всеки един аспект на живота ни. Понеже сме невежи, Той е пророк, известяващ волята на Бога. Понеже сме виновни, Той е свещеник, ходатайстващ за нас пред Бог Отец. Понеже сме непокорни и безпомощни, Той е Цар, управляващ над всички и защитаващ нас. Христос дава освобождение, помирение и изкупление по начин, който включва целокупността на греха във всичките му аспекти, последствия и форми. Спасението подсигурено от Исус Христос е напълно по Божия милост и благодат. Никой от нас не може го спечели, чрез каквито и да е било дела. Бог ни го дава като подарък - незаслужено благоволение - и никога на основата на нашите въображаеми добри дела. Защото Бог се е разкрил ясно чрез природата и съвестта на всички хора, ние сме без извинение. Ние съзнателно сме нарушили Неговите стандарти и сме справедливо осъдени от Него. Единственото удовлетворение на Неговата правда, което е способно да бъде приемливо в очите Му е пътят на спасението, който Той Самият предоставя, чрез Неговият Син в завета на благодат. По този начин спасението извършено от Исус Христос е единственият път, който е направен праведен пред Бога.

За да бъдем спасени трябва да се покаем и повярваме

Божият собствен Дух мощно прилага изкупителното дело на Христос към Неговите избрани, като прави Евангелието ефективно, вътрешно свидетелствайки за неговата истина, произвеждайки нов духовен живот (дух на живот) в нас. Понеже грешниците са неспособни да извършат това, което Бог изисква, Светият дух трябва да промени сърцата ни и да ни направи пригодни за общение с Бога. Божият свободен дар на спасение бива получен, когато Светият Дух ни обедини с Христос като произведе в нас вяра и покаяние. На божиите хора е заповядано да се покаят от греховете си и да вярват в Христос. Покаянието е да се извърнете от греховете си, да ги намразите и изоставите, защото са неугодни на Бога. Притежавайки вяра в Христос, вие се поверявате единствено на Него, приемате Неговите изисквания и обещания, и в Неговите дела търсите прошка, пречистване и вечен живот с Бога. Христос е подсигурил прекрасни облаги за тези, които придобиват спасение като вярват в Него. Христовата правда е приписана на нас, така че биваме третирани от Бога така, сякаш никога не сме съгрешавали. Обявявайки ни за праведни, Бог също така обещава да ни направи праведни сърцата и характерите с течение на времето. Уверени сме, че в края на краищата ще бъдем приети от Бога като Негови деца, и сме подсилени, така че да може да устояваме във вярата. Така вярващите сега се радват на Божията любов, мир, радост и надежда. След това, при смъртта, вярващите са направени съвършени в святост, и те духовно живеят за да се радват на самото присъствие на Бога. При общото възкресение на всички хора, когато Христос се завърне в слава за Последния Съд на света, вярващите биват възкресени във възстановени тела, славни като на Спасителя, признати и оправдани от Него, и влизат в свят, щастлив и вече живот в Божието установено царство.

Онези, които биват спасени водят нов живот

Чрез освещаващата сила на Светият Дух, вярващите решават да живеят според Божията воля; бивайки възстановени и възобновени, ние търсим да дадем нова посока на живота си. Промяната, направена възможна от силата на Духа би трябвало да ни характеризира и да въздейства върху всяка област на живота ни. Верните Божии хора отричат себецентризма, борят се да живеят в любов към Бога и хората, решени да се подчиняват на Господните заповеди, и като цяло да демонстрират отношение на обич и държание, подобаващо на живот, изпълнен от Духа. Последователите на Исус Христос желаят да бъдат свидетели на другите изгубени в греха относно Неговата спасителна милост.  Те са също така готови да изтърпят страдание заради посвещението си към Спасителя. Като придобиват нови ученици за Христос и свидетелства за волята на Бога, християните се молят Божиието Царство все повече и повече да започне да се изразява в света и - до най-голямата възможна степен - да преобрази всички сфери на живота за Божия слава. Християните култивират новия си живот, чрез четене на Библията, молитва и общение с Божиите хора. Те са обединени с други вярващи в местна църква, където славят Бог, спазват тайнствата на кръщението и Господната Трапеза и израстват като проповядват Божието Слово.

Заключение

Отговорът ви на Божията добра вест е наистина спешен въпрос. По-важен е от всяко друго решение в живота ви. Това е въпрос е на живот и смърт. Нека да преговорим Божията добра вест.

  • Любящият Създател непрестанно ни благославя
  • Като неблагодарни създания, ние се бунтуваме против Него
  • Следователно, всички ни очаква справедливо осъждение 
  • Но Бог направи Завет на Благодат
  • Христос извърши спасението за грешниците
  • За да бъдем спасени трябва да се покаем и повярваме
  • Онези, които биват спасени водят нов живот

Христос ви кани да Му принадлежите чрез вяра и обещава, че ще ви приеме. „...който дойде при Мене, няма да го изпъдя...“ (Йоан 6:37). Бог държи покорство ви към Христос: „проповядвах на юдеи и на елини покаяние пред Бога и вяра в нашия Господ Иисус Христос.“ (Деяния 20:21). Докато тези неща още ви тежат на сърцето, преди да ви разсеят второстепенни грижи, потърсете от Бога прошка в молитва. Може би не сте свикани да разговаряте с Бога, но Той приветства вашата молитва.

  • Изповядайте греховността си и породената от нея скръб.
  • Призовете името на Исус Христос като Единственият, на когото уповавате да ви спаси в очите на Бог Отец.
  • Помолете за нов живот чрез Светия Дух и се посветете да следвате Христос във всичко, което правите от сега нататък.

След това се радвайте на привилегията да бъдете осиновени като Божие дете, което може да го нарича „Татко“ и да бъде сигурен в Неговата любов. И за да се заздравите и да израснете във вярата, намерете общество от вярващи в Библията християни, където може да хвалите Бога и да научавате повече от Неговото Слово.

 

Статията е взета оттук

Превод от английски език: Георги Порумбачанов

Категории: Апологетика, Етика, Закон